top of page
strecha-nove sindle 2_edited.jpg

STRECHA - TECHNICKÝ STAV

...Bez výmeny strešnej krytiny a bez odstránenia rôznych chýb dnešného pokrytia strechy sa dajú očakávať ďalšie miesta zatekania cez strešnú konštrukciu do kostola, čo bude mať za následok deštrukciu pôvodných konštrukčných prvkov strechy z 19. st ako i ďalšie následné škody  na historických prvkov kostola...

Názov zákazky :  Oprava a obnova kostola Nepoškvrneného

                              Počatia Panny Márie Starý Smokovec

 

Stupeň :               Rekonštrukcia strechy

 

Investor :             Občianske združenie Zachráňme poklady Tatier

                              Nový Smokovec 113, 062 01 Starý Smokovec

Spracoval : Ing. BAYER Pavol

Dátum spracovania : február 2021

 

 

 

 

SPRIEVODNÁ SPRÁVA

1. identifikačné údaje stavby

 

Názov stavby :              Rekonštrukcia strechy kostola Nepoškvrneného

                                        Počatia Panny Márie Starý Smokovec

Miesto stavby :             Starý Smokovec

Charakter stavby :       Rekonštrukcia

Investor :                       Občianske združenie Zachráňme poklady Tatier

                                        Nový Smokovec 113, 062 01 Starý Smokovec

Projektant :                   Ing. A. Kálovec

 

2. Základné údaje o stavbe

Jedná sa o sakrálnu stavbu – pamiatkovo chránený objekt súp. č. 39, na pozemku KN-C parc. č. 262 v k.ú. Starý Smokovec, č. ÚZPF 1039/1 Vs. Postavená bola vo vysokohorskom Tatranskom štýle, ktorého charakteristickým znakom je hrazdené murivo (drevená kostra, ktorej jednotlivé polia sú vyplnené tehelným murivom). Kostol bol postavený v roku 1888 (architekt Gedeon Majunke). Architektúra je komponovaná v neogotickom štýle. Strecha tvorí zároveň klenbu kostola. Kostol patrí k najkrajším stavbám vo Vysokých Tatrách.

 

Strecha je pokrytá jednoduchým smrekovým šindlom nie je známy dátum poslednej výmeny šindla. V kronike farnosti od 60 tich rokov až podnes nie je zmienka o výmene strešnej krytiny . Sú známe iba čiastočné opravy poškodených častí v 80-tich v 90-tich rokoch minulého storočia. Pravdepodobne pri stavbe novej veže kostola v roku 1959 bola menená väčšina krytiny strechy a šindel namorený. Pôvodný šindel bol štiepanýý, neskoršie opravy boli prevedené aj z strojovo rezaného šindla. Nakoľko je šindel smrekový, pôvodný, ktorého je väčšina, je dávno za hranicou životnosti.

 

V roku 2016 bol zrealizovaný nástrek – impregnácia povrchu šindlov. Po obhliadke strechy bolo dodávateľom konštatované, že vzhľadom na stav strešnej krytiny nie je možné realizovať impregnáciu pochôdzom po strešnej krytine ( nebezpečenstvo preborenia a poškodenia šindlovej krytiny ) a ako jediný spôsob realizácie predmetnej impregnácie bol rozhodnutý spôsob nástreku z vysokozdvižnej plošiny. Pri realizácii týchto prác bol majiteľ kostola Rk Farský úrad Starý Smokovec upozornený pracovníkmi dodávateľa na havarijný stav niektorých častí strešnej krytiny ( šindle nedoliehajú, sú rozsušené, popraskané, viaceré šindle majú zlomené pero / drážku, viaceré šindle sú vytlačené von z drážky a netesnia, mimoriadne zhnité šindle sú v mieste úžlabí strechy a v mieste pripojenia šindlov na exist. oplechovanie úžlabí , šindle sú plošne napadnuté lišajníkom). Taktiež majstri upozorňovali, že ďalší nástrek je bezpredmetný, nakoľko rozsušený, popraskaný šindel už nie je možné ďalej imregnovať, treba ho vymeniť.

TECH STAV FOTO 2.jpg

Ďalším problémom existujúcej strešnej krytiny, je chýbajúci okapový nos spodného radu šindlov. Táto rada z ktorej dažďová voda voľne odteká na zem popri stene kostola vykazuje značnú degradáciu dreva ( drevo šindlov je priam „vykúsané“ ) a voda už dnes sekundárne zateká späť na okrajovú latu a okrajové hranoly ktoré sú podmáčané a následne hnijú.

TECH STAV FOTO 3.jpg

Ďalším problémom je klincovanie súčasnej strešnej krytiny ktoré nie je prekryté ( takto je zhotovená celá súčasná strešná krytina ) . V miestach klincovania šindlov dochádza ku prestupu vody pozdlž klinca až na laťovanie a následne v miestach väzníc ( krokiev ) konštrukcie krovu až na tieto konštrukčné prvky strechy, čo má za následok hnilobné deštrukčné procesy týchto statických prvkov strechy.

TECH STAV FOTO 4.jpg

V nie poslednom rade presakom vody do konštrukcie strechy dôjde v budúcnosti ku zničeniu pôvodného, maľovaním zdobeného podbitia strechy z 19 storočia.

TECH STAV FOTO 5.jpg

V jeseni 2020 prišlo prvý krát pri daždi v mieste hlavnej lode pred vežou k zatekaniu vody do kostola.

TECH STAV FOTO 6.jpg

Bez výmeny strešnej krytiny a bez odstránenia rôznych chýb dnešného pokrytia strechy sa dajú očakávať ďalšie miesta zatekania cez strešnú konštrukciu do kostola, čo bude mať za následok deštrukciu pôvodných konštrukčných prvkov strechy z 19. st ako i ďalšie následné škody  na historických prvkov kostola.

TECH STAV FOTO 1.jpg

3. návrh REKONŠTRUKCIE STRECHY

 

Výmena strešnej krytiny bude vykonávaná postupne tak, aby sa čo najviac znížilo riziko zatečenia dažďovej vody počas rekonštrukcie do konštrukcii strechy.

Zároveň bude kladený dôraz na ochranu všetkého prírodného prostredia okolia kostola - vzrastlé dreviny a kríky

Po demontáži existujúceho šindla budú sprístupnené konštrukčné prvky strechy preverené na hnilobu a poškodené časti vymenené čiastkovými protézami alebo výmenou za nové, pri dodržaní rozhodnutia Okresného pamiatkového úradu Prešov. Následne budú celé konštrukcie ošetrené protiplesňovým a protihubovým náterom.

V ďalšom kroku bude strešná konštrukcia prekrytá difúzne otvorenou ( smerom von ) fóliou Tyvek alebo obdobnou , ktorá do budúcnosti zabezpečí ochranu strešnej konštrukcie voči dažďovej vode v prípade poškodenia strešnej krytiny.

Následne bude realizované nové laťovanie (late / kontralate ) - ošetrené proti plesňam / hubám a položená nová strešná krytina – drevený šindel. Strešná krytina bude kladená s prekrytím 26cm , s prekrytím upevňovacích klincov.

 

Okrajové dosky strechy budú vymenené za nové z termodreva ( tvarovo stále , zvýšena životnosť ) okrajové nosné hranoly strechy, ktoré bude treba vzhľadom na ich stav vymeniť, budú vymenené za nové.

Všetky pohľadové prvky budú lakované na pôvodný farebný odtieň.

Na streche budú osadené nové oplechovania z medených stabilizovaných plechov a osadený nový strešný bleskozvod z medených drôtov.

Všetky práce budú konzultované s Krajským pamiatkovým úradom. Dielčie úpravy, materiály a detaily budú vykonávané po schválení a v súlade s rozhodnutiami tohto úradu č. KPUPO-2020/7547-3/34581/MX zo dňa 13.5.2020

bottom of page