top of page

STĹPY VEŽE - TECHNICKÝ STAV

...Každý stĺp sa skladá z troch nosných hranolov 21/21 cm a tieto stoja na základe veže.

Hranoly boli pri stavbe veže v roku 1959 oslabené vyfrézovaním pre spriahnutie stĺpov medzi sebou a so severnými stĺpmi veže, čím boli južné stĺpy značne oslabené.

Dnešný stav ktorý bol nájdený ukázal, že z nosných častí  stĺpov veže je hnilobou poškodených cca 70% pri JV stĺpe a cca 60% pri JZ stĺpe...

Názov zákazky :  Oprava a obnova kostola Nepoškvrneného

                              Počatia Panny Márie Starý Smokovec

 

Stupeň :               Rekonštrukcia stĺpov veže

 

Investor :             Občianske združenie Zachráňme poklady Tatier

                              Nový Smokovec 113, 062 01 Starý Smokovec

Spracoval : Ing. BAYER Pavol

Dátum spracovania : september 2023

 

 

 

 

SPRIEVODNÁ SPRÁVA

1. identifikačné údaje stavby

 

Názov stavby :              Rekonštrukcia stĺpov veže kostola Nepoškvrneného

                                        Počatia Panny Márie Starý Smokovec

Miesto stavby :             Starý Smokovec

Charakter stavby :       Rekonštrukcia

Investor :                       Občianske združenie Zachráňme poklady Tatier

                                        Nový Smokovec 113, 062 01 Starý Smokovec

Projektant :                    ...

 

2. Základné údaje o stavbe

Po demontáži vrchných kameňov vstupného schodiska v septembri 2023, bola nájdená veľmi zlá situácia južných nosných stĺpov veže kostola:

image.png
image.png
image.png

Každý stĺp sa skladá z troch nosných hranolov 21/21 cm a tieto stoja na základe veže.

Hranoly boli pri stavbe veže v roku 1959 oslabené vyfrézovaním pre spriahnutie stĺpov medzi sebou a so severnými stĺpmi veže, čím boli južné stĺpy značne oslabené.

Dnešný stav ktorý bol nájdený ukázal, že z nosných častí  stĺpov veže je hnilobou poškodených cca 70% pri JV stĺpe a cca 60% pri JZ stĺpe.

Po obhliadke statikom bolo skonštatované, že stav stĺpov veže je tesne predhavarijný, pričom sadnutie , naklonenie veže je možné kedykoľvek, čím by vznikla havarijná situácia s ďalekosiahlymi dôsledkami či už pre opravu veže samotnej, alebo na pešiu a cestnú komunikáciu ako i parkovacie plochy nachádzajúce sa priamo pred vežou kostola.

zakladna veze - schody.jpg

3. PROJEKT

 

Projekt opravy stĺpov veže zahrňuje projekt a realizáciu dočasných oceľových podpier veže, ktoré budú realizované v čo najkratšom čase, aby sa odvrátil hroziaci stav havárie a tiež budú slúžiť na zabezpečenie statiky veže počas postupnej výmeny spodných častí stĺpov veže.

image.png
image.png

V ďalšom budú všetky hranoly oboch južných stĺpov až do výšky 1,2m nad základom, odborne vymenené za nové hranoly z červeného smreka. Súčasne s výmenou hranolov stĺpov sa vymenia aj stužidlá stĺpov a všetky hranoly hrázdenia, ktorých porušenie v dolnej časti veže skonštatovala odborná prehliadka.

image.png
image.png

Pre realizáciu výmeny spodných častí stĺpov sú potrené aj stavebné práce zahŕňajúce zhotovenie betónových základov pod dočasné podpery veže. Ďalej  pre zabezpečenie prístupu ku výmene hranolov stĺpov je potrebné vybratie muriva hrazdenej stavby dolnej časti veže v mieste južných stĺpov. Po výmene drevených častí hrazdenej stavby bude vybraté murivo vrátené na pôvodné miesto a omietnuté.

4. zaklady podpier.jpg
image.png

Vzhľadom na charakter opravy je potrebné pre celú opravu odborne vypracovať potrebné projektové dokumentácie, zabezpečiť statické výpočty, realizovať v jednotlivých kritických krokoch opravy stavebný dozor a vzhľadom na komplexnosť projektu a zabezpečenie koordinácie viacerých profesií zabezpečiť odborné vedenie celého projektu.

image.png
bottom of page