top of page

DOTÁCIE

"Predmetom Schémy štátnej pomoci pre aktivity v oblasti ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva (ďalej len „schéma“) poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok, projektov prípravy a realizácii obnovy alebo reštaurovania kultúrnych pamiatok aj v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva a projektov identifikácie, dokumentácie, prezentácie, interpretácie, publikovania a využitia pamiatkového fondu v súlade s ich pamiatkovými hodnotami je poskytovanie štátnej pomoci formou dotácií zo štátneho rozpočtu SR podľa zákona č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky."

MINISTERSTVO KULTÚRY

ŽIADOSŤ

POVOLENIE/ZMLUVA

logo_MKSR-obnova.jpg

V októbri 2021 sme prešli z používania bankového účtu na používanie transparentného učtu IBAN:

SK75 0900 0000 0051 8218 6987

VÚC PREŠOV

ŽIADOSŤ

POVOLENIE/ZMLUVA

NEÚSPEŠNÉ ŽIADOSTI

bottom of page